= روشنایی -- b-- - پخش زنده برنامه هاي تلويزيونی و رادیو یی افغانستان و جهان/ رسانه ها

روشنایی -- b--

روشنایی رسانهء آزاد که درون مایه آنرا ( فرهنگ، علوم، سیاست و اطلاعات) تشکیل میدهد